Witaj !   Zarejestruj się  |  Zaloguj się

ZAAWANSOWANE
Kategorie
Najczęściej wyszukiwane
Polityka prywatności i poufności 

Polityka ochrony danych osobowych

 

1. Niniejszy dokument zatytułowany ,,Polityka ochrony danych osobowych,, (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w                  P.P. Arex-Pol Marek Piotrowski, 41-500 Chorzów, ul. Kilińskiego 5 , NIP 627006688 (dalej: Administrator).

 

Niniejsza  Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s 1).

 

2. Polityka zawiera:

a) opis zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora,

b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach)

 

Za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki odpowiedzialny jest Administrator tj. Marek Piotrowski. Jest on uprawniony także do nadawania upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Za nadzór i monitorowanie przestrzegania  Polityki odpowiadają:

 • ·Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany u Administratora,
 • ·komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje u Administratora.

Administrator podejmuje działania, aby zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Administratora z niniejszą  Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Administratora.

 

3.SKRÓTY I DEFINICJE

 

Polityka oznacza niniejszą Politykę  ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie  z kontekstu.

 

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s 1).

 

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

 

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9  ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

 

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

 

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

 

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę której Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (no. Usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

 

4.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH U ADMINISTRATORA – ZASADY OGÓLNE

 

Filary ochrony danych osobowych u Administratora:

(1) Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

(2) Bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.

(3) Prawa jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonanie swoich praw i prawa te realizuje.

(4) Rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

 

Zasady ochrony danych

 

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • ·w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • ·rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • ·w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • ·w konkretnych celach i nie ,,na zapas,, (minimalizacja);
 • ·nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • ·z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • ·nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • ·zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

5.SYSTEM OCHRONY DANYCH

 

System ochrony danych osobowych u Administratora składa się z następujących elementów:

 

 • ·Inwentaryzacja danych. Administrator dokonuje inwentaryzacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;

b) przypadków przetwarzania danych osób, których Administrator nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);

c) przypadków przetwarzania danych dzieci;

d) profilowania;

e) współadministrowania danymi.

 • ·Rejestr. Administrator opracowuje,  prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych u Administratora.
 • ·Podstawy prawne. Administrator zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,

b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • ·Obsługa praw jednostki. Administrator spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

a) obowiązki informacyjne. Administrator przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia  udokumentowanie realizacji tych obowiązków

b) możliwość wykonania żądań. Administrator weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego żądania przez siebie i swoich przetwarzających;

c) obsługa żądań. Administrator zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;

d) zawiadamianie o naruszeniach. Administrator stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

 • ·Minimalizacja. Administrator posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a) zasady zarządzania adekwatnością danych;

b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

 • ·Bezpieczeństwo. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania lub ich kategorii;

b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka ;

d) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

 • ·Przetwarzający. Administrator posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Administratora, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
 • ·Eksport danych. Administrator posiada zasady weryfikacji, czy Administrator nie przekazuje  danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 • ·Privacy by design. Administrator zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji u Administratora uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji)już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 • ·Przetwarzanie transgraniczne. Administrator posiada zasady weryfikacji kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

 

6.INWENTARYZACJA

 

6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne

Administrator  identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

 

 • ·Dane niezidentyfikowane

 

Administrator identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

 

 • ·Profilowanie

 

Administrator identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

 

 • ·Współadministrowanie

 

Administrator identyfikuje przypadki współ administrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi z przyjętymi zasadami.

 

7.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 

 Administrator prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych oraz Rejestr Kategorii Przetwarzania Danych Osobowych, elementy rejestru zgodne są z zasadami określonymi w RODO.

 

8.PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

8.1. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne / władza publiczna, uzasadniony cel Administratora), Administrator dookreśla podstawę  w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres , gdy podstawa jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się materializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

8.2. Administrator wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

8.3. Kierownik komórki organizacyjnej Administratora ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony  interes Administratora, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Administratora.

 

9.SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

 

9.1.Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

9.2.Administrator ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania , w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Administratora informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich u Administratora, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Administratorem  w tym celu, ewentualnym cenniku żądań ,,dodatkowych,, itp.

9.3.Administrator dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

9.4.Administrator wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

9.5.W celu realizacji praw jednostki Administrator zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Administratora, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,

9.6.Administrator dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

 

10.OBOWIAZKI INFORMACYJNE

10.1.Administrator określa zgodne z prawem i efektywne  sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

10.2.Administrator informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

10.3.Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

10.4.Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

10.5.Administrator określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

10.6.Administrator informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

10.7.Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

10.8.Administrator informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych ( chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

10.9.Administrator informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10.10.Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw wolności tej osoby.

 

11.ŻĄDANIA OSÓB

 

11.1.Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Administrator wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Administrator może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

11.2.Nieprzetwarzanie. Administrator informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

11.3.Odmowa. Administrator informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania i o prawach osoby z tym związanych.

11.4.Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Administrator nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

11.5.Kopie danych. Na żądanie Administrator wydaje osobie kopie danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Administrator wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

11.6.Sprostowanie danych. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.7.Uzupełnienie danych. Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator  ma prawo omówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są Administratorowi zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

11.8.Usunięcie danych. Na zadanie osoby Administrator usuwa dane, gdy:

(1) dane nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

 

Administrator określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizacje tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

 

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, Administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

 

W przypadku usunięcia danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

11.9.Ograniczenie przetwarzania. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich ( nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

 

W przypadku ograniczenia  przetwarzania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

11.10.Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Administrator wydaje  w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Administratora.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.11.Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Administrator  prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Administrator  uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

11.12.Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego ( w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

11.13.Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Administrator przetwarza dane w sposób automatyczny, w ty w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Administrator zapewnia możliwość  odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Administratora, chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Administratorem, lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa. Lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej się osoby.

 

12.MINIMALIZACJA

Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności  danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

 

12.1.Minimalizacja zakresu

 

Administrator zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

 

Administrator dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

 

Administrator przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

 

12.2.Minimalizacja dostępu

 

Administrator stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenie uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

 

Administrator stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

 

Administrator dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

 

Administrator dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

 

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Administratora.

 

12.3.Minimalizacja czasu

 

Administrator wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

 

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Administratora, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane przez Administratora. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

 

13.BEZPIECZEŃSTWO

 

Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

13.1.Analizy ryzyka i adekwatności  środków bezpieczeństwa

 

Administrator przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

(1)   Administrator zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

(2)   Administrator kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.

(3)   Administrator przeprowadził analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Administrator analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia  i wadze zagrożenia.

(4)   Administrator ustala możliwe  do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Administrator ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:

(i) pseudonimizacja,

(ii) szyfrowanie danych osobowych,

(iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność  do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 

13.2.Oceny skutków dla ochrony danych

 

Administrator dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

 

Administrator stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Administrator.

 

13.3.Środki bezpieczeństwa

 

Administrator stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

 

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Administratora dla tych obszarów.

 

13.4.Zgłaszanie naruszeń

 

Administrator stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

 

14.PRZETWARZAJĄCY

 

Administrator posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Administratora opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających w Spółce.

 

Administrator  przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące załącznik do niniejszej Polityki.

 

Administrator rozlicza przetwarzających z wykorzystania pod przetwarzających, jak też innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

 

15.EKSPORT DANYCH

 

Administrator rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG w 2017 r. - Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein o Norwegia).

 

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Administrator okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 

16.PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

 

Administrator zarządza zmianą mająca wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

 

W ty celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Administratora odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji


Kontynuuj Zakupy
Ilość: 0 szt.
Suma: 0.00zł
Zamów!
  LISTA ZAKUPÓW:   ROZWIŃ ZWIŃ
Informacje
Kontakt
HURTOWNIA JUBILERSKA
P.P. AREX-POL
41-500 Chorzów,
ul.Kilińskiego 5
NIP: 627-000-66-88
tel: 32 2415186
tel: 32 7710522
kom: 506160158

wolno stojący pawilon handlowy, parter.

Pracujemy w godzinach
Pon. - pt. 07:30 -  15:30 
realizacja zamówień
w  godzinach pracy sklepu.
email: [email protected]Copyright ©2018 www.arexpol.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Oprogramowanie i grafika © 2012 Mysklep.pl
Powered by osC PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Rozumiem politykę plików cookie - zamknij